ពាក្យស្នើរសុំវិនិយោគហ្វ្រេនឆាយ

បង្ហាញទីតាំងលើផែនទី

សូមធ្វើការភ្ជាប់រូបភាពបង្ហាញខាងមុខហាង ផ្លូវខាងមុខហាង និងខាងក្នុងហាង

ខ្ញុំសូមធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនលើ មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងសុក្រឹតភាពតាម ផ្លូវច្បាប់។